Unreserved & Reserved Auction Every Month

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ และประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ ทุกเดือน

your Rigt Opportunity

JSSR ประกาศแจ้ง !!! มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

March 13, 2020

 JSSR ใส่ใจคุณ เรามีมาตรการในการเพื่อป้องกัน Covid 19

  หมดห่วง เมื่อมาร่วมประมูลกับเรา 

  มาตรการป้องกันการ

JSSR Brochure_APRIL_20203

ลงทะเบียน ออนไลน์ 

AW_ลงทะเบียนประมูลล่วงหน้า

เชิญชมขั้นตอนลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลผ่านINTERNET

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลออนไลน์สินค้า Unreserved km.35