Unreserved & Reserved Auction Every Month

ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ และประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ ทุกเดือน

your Rigt Opportunity

ทำไมต้องประมูล ?? การประมูลคืออะไร ??

October 25, 2019

 

N0BEcGjBxX

การประมูลเป็นการขายทรัพย์สินโดยวิธีการขายทรัพย์สินหรือสินค้าให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด (ผู้ซื้อ) ผ่านกลไกการแข่งขันอย่างเปิดเผยในตลาด ที่การเวลาที่จำกั การประมูลเป็นหนทางที่ทุกคนทำได้ กำหนดความต้องการ การแข่งขันในสาธารณะ ในแต่ละรายการต้องได้ราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตลาด.

การประมูลอย่างเปิดเผยของเราเป็นวิธีการนำเสนอการขายทรัพย์สินหรือสินค้าไปยังตลาดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ เครื่องจักรทำให้มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ขาย ในขณะเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจซื้อเข้ามาซื้อเครื่องจักรในราคาที่ต้องการ .

การประมูลเป็นการสร้างให้เกิดการแข่งขันราคามากที่สุด การประมูลจะเกิดประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีทรัพย์สินจำนวนให้ขายมากและผู้ซื้อสนใจจำนวนมากทั้งนี้ผู้ดำเนินการประมูลอย่างเราทราบว่าการทำตลาดทั่วโลกเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขัน กล่าวคือ การที่สามารถจะดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้นจะทำให้ราคาขายได้ราคามากขึ้นด้วย.

เราเป็นผู้ริเริ่มวิธีการประมูล 2 ประเภท :

  • การประมูลแบบออนไลน์
  • การประมูลแบบยกมือในสถานที่จริง พร้อมกันกับการประมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านรูปและเสียง